Adatkezelő adatai

For-Top Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Vizsla utca 2-4.

Cégjegyzékszám: 01-09-718159

Adószám: 11121701-2-43

Telefonszám: +36 96 513-200

E-mail cím: auto@fortop.dealernet.hu

Hatályos: 2018. augusztus 01-től


Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A For-Top Kft.(székhely: 1112 Budapest, Vizsla utca 2-4. cégjegyzékszám: 01-09-718159),

továbbiakban, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát,

valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szabályzat minden tartalmi elemét a mindenkori

hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel. Az

Adatkezelő tevékenységének ellátásához szükséges adatkezelés az érintett önkéntes

hozzájárulásán alapul. A tájékoztató folyamatosan elérhető az Adatkezelő ügyfélszolgálati

irodáiban, valamint az Adatkezelő által üzemeltett honlapon az alábbi linken keresztül:

http://www.fortop.hu


Az adatkezelő munkatársai elkötelezettek amellett, hogy ügyfeleik információs önrendelkezési

jogát tiszteletben tartsák. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz

minden olyan biztonságtechnikai és szervezeti intézkedést, melyek az adatok biztonságát

garantálják.


Jelen szabályzatban bemutatásra kerülnek az adatkezelés elvei, valamint azok az elvárások,

melyeket az Adatkezelő magával szemben támaszt. Az adatkezelő profilalkotást nem végez.

Jelen szabályzat az Alkusz minden vezetőjének, alkalmazottjának és megbízottjának szól, akik

az Alkusz nevében vagy érdekében adatkezelést végeznek, vagy munkakörük, feladatkörük

azzal összefüggésbe hozható. Jelen adatkezelési tájékoztató összhangban áll az

adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen:

· 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és

lakcímadatok kezeléséről

· 1997. évi XCVII. törvény - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes

adatok kezeléséről és védelméről (továbbiakban: Eüak.)

· 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

· 2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről (Eht.)

· 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

gyakorlat tilalmáról

· 2008. évi XLVIII. törvény- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (Grt.)

· 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról (Infotv.);

· AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.

április 27., GDPR)


2. Értelmező rendelkezések

Jelen szabályzat alkalmazásában:

· érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

· személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

· különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a

faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai

adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az

egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális

irányultságára vonatkozó személyes adatok

o genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai

jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy

fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt

hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai

minta elemzéséből ered

o biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy

viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert

személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy

egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

o 3c. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi

állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára

nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely

információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról

· hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson

alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát

félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

· adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi

aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval

végrehajtatja;önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és

végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

· adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra

hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,

valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy

képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

· adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele;

· nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

· adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem

lehetséges;

· adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

· adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából;

· adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása

céljából történő megjelölése útján

· adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

· adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint

az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

· adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió

kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő

megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

· adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat

keletkezett;

· adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé

az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

· adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

· harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó

közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

· adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését,

elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

· profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése,

amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez,

gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy

érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy

mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére

irányul;

· címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az

adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;


3. Az adatkezelés elvei

A For-Top Kft. köteles az alábbi alapelveket betartani, illetőleg az adatkezelésben érintett

minden alkalmazottal és megbízottal munkájukkal összefüggésben folyamatosan betartatni:

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és

kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell

felelnie az adatkezelés céljának az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és

törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához

szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési – így különösen az adatok

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy

károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a

személyes adatok megfelelő biztonságát.

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő

kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez

szükséges (szerződésen alapuló adatkezelés);

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek

védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelye személyes adatok védelmét teszik szükségessé,

különösen, ha az érintett gyermek.

Különleges adat

· a személyes adatok kezelését illetően meghatározottak szerint kezelhető, vagy

· akkor kezelhető, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához

feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető

jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy

üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli. Személyes és

különleges adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen

vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

Különleges adatok kezelése esetén az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése

alapján eljáró adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy

az adatkezelési műveletek végzése során a különleges adatokhoz kizárólag az rendelkezzen

hozzáféréssel, akinek az adatkezelési művelettel összefüggő feladatának ellátáshoz feltétlenül

szükséges.

A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét

betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak

kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői

felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és –ha az adatkezelés

céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

a. Az Adatkezelő főtevékenysége körében

Az adatkezelés célja: A cég főtevékenységi körének megfelelő gépjármű-értékesítés, a

gépjárművek alkatrészeinek értékesítése, szerviz-szolgáltatás, bérautó-szolgáltatás.

Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés vagy az érintett önkéntes

hozzájárulása.

A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén

részére nem nyújtható előny.

Kezelt adatok köre: A szerződés létrehozása, módosítása, megszűnése, a szolgáltatás

teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

céljából kezeli a szerződő partner azonosításához szükséges adatokat:


· születési név;

· születési hely, idő;

· neme

· anyja neve;

· állandó lakcím;

· levelezési cím;

· állampolgárság

· telefonszám;

· mobiltelefonszám;

· céges telefonszám;

· személyi igazolvány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;

· vezetői engedély száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma;

· bankszámlaszám;

· bankszámlaszámot vezető pénzintézet neve;

· email cím

· céges email cím

· lakcím igazolvány száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma

· útlevél száma, kiállítás dátuma, lejárat dátuma

· adóazonosító

· TAJ szám

· foglalkozása

· munkahelyi beosztása


Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésének időpontjától számított 5 év elteltével. A

törlés azon szerződéses adatokra vonatkozik, amelyek már megszűntek, lejárt az elévülési idő

és szerződésből eredő követelés már nem származtatható.Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kezelt adatokat a For-Top Kft.

valamennyi alkalmazottja és megbízottja megismerheti, aki(k) a Társaság nevében vagy

érdekében adatkezelést végeznek, vagy munkakörük, feladatkörük azzal összefüggésbe

hozható.


Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: az Adatkezelő az adatok tárolására,

valamint az adatbiztonság megfelelő szintű garantálása érdekében adatfeldolgozót vesz

igénybe. Az adatkezelők felsorolása az 1. számú Mellékletben történik meg.


b. Egyéb adatkezelés

Az Adatkezelő a honlapon ún. sütit (cookies) nem kezel.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Szolgáltató a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a

szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek

megkeresésére a kezelt adatokról tájékoztatást adhat, amely jogszabályon vagy jogerős hatósági

kötelezésen alapulhat.

A tájékoztatóban meg nem jelölt, egyéb célú adatkezelésről az adatok felvétele során nyújtunk

tájékoztatást.


5. Adatvédelmi incidens

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy a személyes adatok integritása és

bizalmas jellegének a sérülése semmilyen esetben ne történjen meg. Az adatkezelő törekszik

arra, illetve tevékenységét úgy végzi, hogy az adatvédelmi incidens bekövetkezését megelőzze.

Továbbá adatvédelmi incidens kezelési folyamatot működtet, melyet belső szabályzatban

rögzít.


6. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az

érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. Az

adatvédelmi tisztviselő egy olyan független személy, aki az alkusz adatkezelési és

adatfeldolgozási tevékenységét figyelemmel kíséri, a jogi megfelelés érdekében a vállalat és a

munkavállalói részére tanácsot ad, és az adatvédelmi hatósággal a kapcsolatot tartja.

Az adatvédelmi jogszabályok alapján a cég adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.


7. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

A For-Top Kft. a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítja az adatkezelés

biztonságát a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak

megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának

sérthetetlenségét. IT Biztonsági eszközök terén az alkusz irodáiban tűzfalat, belső szerveren

lévő titkosítást és folyamatosan frissülő vírusvédelmet alkalmaz a külső támadások kivédésére.

Az adatok biztonságát, jelszavas védelem is szavatolja.

Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes

adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan

adatkezelést kizárja.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az

Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok

- kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az

érintetthez rendelhetők.

Az adatkezelő továbbá az adatbiztonsági intézkedésekkel biztosítja:

· az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan

személyek általi hozzáférésének megtagadását

· az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy

eltávolításának megakadályozását,

· az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az

abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy

törlésének megakadályozását,

· az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján

történő használatának megakadályozását,

· azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a

hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá

· azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli

berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották

vagy bocsáthatják rendelkezésére,

· azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat,

mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,

· a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben

történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének

megakadályozását,

· azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint

· azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás

működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

8. Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése

alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat

gyakorolja:

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően

tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő

a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az

adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai

kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az

adatkezelő törölje (a törléshez való jog),

f) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és

g) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

Az adatkezelő a fenti eseteket illetően értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és

olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal

teljesíti.

Továbbá az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amennyiben az adatkezelés szerződésen,

hozzájáruláson alapul és egyúttal az adatkezelés automatizált módon történik (Az

adathordozhatósághoz való jog).

Az adatkezelő a fentiekben meghatározott jogok (f, és g, pontok kivételével) érvényesülésével

kapcsolatban meghatározott feladatait – az Infotv 15 § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel

– ingyenesen látja el.

Az érintett a fent megjelölt kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek

teljesítése érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását

követő 30 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

· E-mail:

· Levelezési cím:

· Telefonszám:

A Felhasználó további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, a 21.§-23. § tartalmazza.


Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült problémájával az adatvédelmi

tisztviselőhöz fordulhat, akinek elérhetősége a következő:

Az adatvédelmi tisztviselő neve:

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

A Felhasználó továbbá jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő

eljárás esetén Szolgáltatóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a

lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás

megindítása előtt célszerű az Adatkezelővel megkísérelni a jogsérelem orvoslását.


A NAIH elérhetőségei:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL http://www.naih.hu


Budapest, 2018. augusztus 01.

>> Adatvédelmi tájékoztató letöltése